วิจัยคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น

ผลงานวิจัย

  • การประชุมวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 .   ธนากร  ทั่งเรือง  <<คลิก>>
  • การประชุมวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 .   บัวพรรณ  คำเฉลา  <<คลิก>>
  • “ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือกับความตั้งใจใช้เอฟคอมเมิร์ซของผู้ใช้เฟสบุ๊คชาวไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดตาก”  บัวพรรณ  คำเฉลา  <<คลิก>>

วารสาร

  • วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) <<คลิก>>
  • การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 <<คลิก>>

แหล่งสืบค้นงานวิจัย