ศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารธุรกิจ

พิธีถวายพระพรชัยมลคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564ณ บริเวณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศคบ.) โดยยึดถือตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด
“ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ”
#สืบสานประเพณีไทยควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรค
#สงกรานต์วิถีใหม่

"วันอนุรักษ์มรดกไทย"

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย ระบำกระทงสาย ไหลประทีป 1000 ดวง