ผลงานนักศึกษา

โครงการ การปรับกลยุทธ์การตลาดในยุคโควิด 19 นักศึกษาปี4

โครงการ สร้างฝัน ธุรกิจออนไลน์(นักศึกษา วิเคราะห์ธุรกิจ ปี2 ช่องทางธุรกิจ ท ารายงาน วิชาโลจิสติกส์)

โครงการมัคคุเทศก์อาสาน าชมพิพิธภัณฑ์เมืองตาก

กิจกรรมอบรมหลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับ สินค้าชุมชน