บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

โครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้ หลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าชุมชน

วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองคฺการบริหารส่วนตำบลวังประจบ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

เอกสารเพิ่มเติม <<คลิก>>

1626271392963

โครงการบริการวิชาการด้านขนมไทยและเครื่องดื่ม ณ โรงเรียนคณฑีวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม <<คลิก>>

1626272052958

โครงการบริการวิชาการภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วันที 4 ธันวาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม <<คลิก>>

1626272398783

โครงการบริการวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม <<คลิก>>