จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้ความรู้ หลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าชุมชน

กิจกรรมบริการวิชาการ ให้ความรู้ หลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าชุมชน

วันที่ 7 เมษายน 2564

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้ความรู้ หลักสูตรพาณิชย์และดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าชุมชน วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองคฺการบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก