สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2567)