คณะบริหารธุรกิจ

FACULTY OF ADMINISTRATION

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์พรรณทิมา วรรณสุทธิ์

อาจารย์ประจำคณะบริหาธุรกิจ

หัวหน้าสาขาวิชาประจำคณะบริหารธุกิจ

อาจารย์พรพรรณ สีเทียน

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์บัวพรรณ คำเฉลา

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ธนากร ทั่งเรือง

หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร. ศักดิ์ดา เกิดการ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม