สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)