สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

ปรัชญา
มุ่งพัฒนาบัณฑิต มีจิตรักบริการ สืบสานวัฒนธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม