big cleaning day

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ให้เหมาะสมแก่การทำงาน