สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว “ดอยมูเซอ”

🏕 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

นำโดย

– อาจารย์ธนากร ทั่งเรือง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์อัชฌสิทธิ์ อังกินันทน์

และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ภาษาต่างประเทศ

– Aj.Tony

– Aj.Mark

และ Aj.Zhu Danqing

ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว “⛰️ ดอยมูเซอ ⛰️” เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน

ร่วมกับ รายวิชาและเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน อันส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป