งานนิทรรศการ การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่น

คณาจารย์ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และส่วนงานสหกิจศึกษา

นำทีมโดย

1. ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน

2. ดร. พรรณทิมา วรรณสุทธิ์ (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)

3. อ. บัวพรรณ คำเฉลา (หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

4. อ.ธนากร ทั่งเรือง (หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

เข้าร่วมงานนิทรรศการ การประกวดผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมี นางสาวพิชามญช์ ถวิลจินดารัตน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอผลงานแบบ Oral presentation

ในเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดก็บเอกสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด